Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przyjęty przez Radę Ministrów

11 stycznia 2020

8.01.2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Proponowane przepisy są zgodne z zaleceniami państw grupy G20, Unii Europejskiej, a także Rady Europy. Zakres nowych regulacji w sposób zdecydowany zwiększa poziom odpowiedzialności normatywnej i materialnej przedsiębiorstw. Nowe przepisy należy rozpatrywać łącznie z przygotowanymi równolegle regulacjami ustawy o jawności życia publicznego, jako pakiet rozwiązań przeciwdziałających zjawiskom korupcji.