Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny korupcyjne

26 czerwca 2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Istota projektowanych zmian polega na wyeliminowaniu uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ta obowiązująca obecnie przesłanka formalna ma być zastąpiona przesłanką materialną, polegającą na ustaleniu, że osoba fizyczna pełniąca określone funkcje w podmiocie zbiorowym popełniła czyn zabroniony, które przyniósł lub mógł przynieść temu podmiotowi korzyść. Kwestia ta będzie mogła być rozstrzygnięta samodzielnie przez sąd w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, niezależnie od skazania. Przepisy przewidują podwyższenie progu i pułapu ustawowej wysokości kar pieniężnych do 30 mln zł. oraz odejście od powiązania wysokości kary z wysokością przychodu osiągniętego przez podmiot zbiorowy. Umożliwi to orzeczenie kary pieniężnej wobec podmiotu, który posiada majątek, a nie wykazuje przychodu. Przesłanką do odstąpienia od wymierzenia kary za działania korupcyjne podmiotowi zbiorowemu jest zachowanie zasad należytego nadzoru, polegające na posiadaniu i przestrzegania klauzul antykorupcyjnych. Fundacja akademicka IPSO ORDO, w ramach Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego, wyposaża podmioty gospodarcze w instrumenty chroniące przed odpowiedzialnością za czyny korupcyjne, w odniesieniu do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.