O Fundacji

Fundacja Akademicka IPSO ORDO została powołana w 2015 roku z inicjatywy badaczy działalności instytucji publicznych w Polsce.

Sformułowane przez jej inicjatorów działania strażnicze w zakresie przeciwdziałania różnym aspektom i formom korupcji zostały poparte dużym doświadczeniem praktycznym oraz licznymi badaniami. Ich wyniki ukazują jednoznacznie wagę podjętej problematyki zarówno dla instytucji, jak i obywateli. Swoją działalnością chcemy przyczynić się do ograniczenia skali korupcji w Polsce, a w konsekwencji zwiększenia obywatelskiego zaufania instytucjonalnego, które od wielu lat prezentuje się na niskim poziomie.

sl1

IPSO ORDO oznacza „porządek od podstaw”.

Te podstawy odnajdujemy nie tyle w obszarze zewnętrznego funkcjonowania organizacji, ale przede wszystkim w ludziach, których świadomość, wiedza, silna postawa psychologiczna, wewnętrzne kanony uczciwości w największej mierze przesądzają o pozytywnej motywacji do uczciwej pracy i negatywnym nastawieniu względem zachowań korupcyjnych. Pracownicy instytucji publicznej wpływają bezpośrednio na jej wizerunek w otoczeniu zewnętrznym. Ich zachowania wychodzące poza ramy uczciwości, rzetelności, przejrzystości stanowią bezpośrednie zagrożenie dla instytucji z jednej strony w zakresie strat ekonomicznych, z drugiej nadwyrężonego wizerunku społecznego. Przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych nie sprowadza się wyłącznie do represji i napiętnowania tego typu zachowań. Powszechnie występujące nadużycia ze strony pracowników wiążą się najczęściej z brakiem wiedzy i/lub świadomości pracowników, stąd istotne jest wdrażane w instytucjach zarówno barier antykorupcyjnych, jak i odpowiednie przeszkolenie pracowników w wiedzę i wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do podejmowania właściwych kierunków działań. Skuteczna walka z problemem korupcji wymaga bowiem z jednej strony wysokiej świadomości urzędników na temat uwarunkowań korupcji, jej przedmiotu oraz konsekwencji nie tylko bezpośrednio dla podmiotu takiego zachowania, ale szerszego kontekstu funkcjonowania instytucji (m.in. współpracy wewnętrznej i zewnętrznej, zaufania obywateli wobec instytucji i jej urzędników). Z drugiej  strony, istnienia transparentnych, rzetelnie działających, uczciwych instytucji publicznych, które poprzez swoje „czyste” i sumiennie realizowane cele dają nie tylko przykład w środowisku wyznaczając wysokie standardy pracy, ale również budują kapitał społeczny w swoim środowisku, którego jednym z ważnych fundamentów jest zaufanie instytucjonalne. Fundacja Akademicka IPSO ORDO wpisuje się w ramy przeciwdziałania korupcji w tych dwóch obszarach. Proponowane przez nas szkolenia dają możliwość zarówno zdobycia istotnej z punktu widzenia rzetelnej działalności instytucji publicznych wiedzy, jak i usystematyzowania posiadanych już wiadomości. Ponadto, poprzez kompleksowość oddziaływania na środowisko wewnętrzne instytucji dążymy do tworzenia kultury pracy i współpracy opartej na fundamencie jawności, solidności i uczciwości działania. Budowanie kultury wewnętrznej instytucji publicznych jest gwarantem zarówno ich efektywnej działalności, jak i zaczątkiem formowania systemu rzetelności życia publicznego w Polsce.