Doradztwo Antykorupcyjne

Każda organizacja pracuje w specyficznym środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, którego uwzględnienie podnosi skuteczność projektowanych i wdrażanych praktyk antykorupcyjnych.

Doradztwo Antykorupcyjne jest formą wysoce zindywidualizowanej usługi świadczonej konkretnemu podmiotowi zamawiającemu. Poprzez wieloobszarową pracę diagnostyczną – opartą o badania wewnętrzne i wywiady, analizę przypadków, dokumentów – identyfikujemy krytyczne obszary, które wymagają interwencji w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym. Praca diagnostyczna podejmowana jest najczęściej w pięciu modułach, które stanowią podstawowe formy przestępstw korupcyjnych regulowanych prawnie – sprzedajność urzędnicza, przekupstwo, płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Obejmuje również zakres zachowań, które stanowią tzw. niekaralne formy korupcji, jednak ich konsekwencje mają istotne znaczenie z punktu widzenia budowania kultury pracy opartej na zasadach przejrzystości, rzetelności i uczciwości. Chodzi o zachowania powszechnie uznawane za naganne, które jednak formalnie nie stoją w kolizji z prawem, stanowiąc „wyłącznie” naruszenie norm moralnych i etycznych, m.in.: nepotyzm, kumoterstwo czy konflikt interesów. Na bazie powyższej diagnozy zespół ekspertów formułuje konkretne postulaty, procedury (lub ewentualne zmiany w ich zakresie) oraz projektuje szczegółowe zapory przeciwdziałające korupcji w analizowanej instytucji. Pracując w ramach podjętego zobowiązania gwarantujemy współpracę opartą na zaufaniu, anonimowości i pełnej rzetelności w zakresie diagnozy i wdrażania wypracowanych rozwiązań.

sl2