Cele Fundacji

Celem Fundacji Akademickiej IPSO ORDO jest działalność na rzecz przejrzystości i rzetelności funkcjonowania instytucji samorządowych w życiu publicznym.

Korupcja jest zjawiskiem, które pozwala na realizację partykularnych interesów pojedynczych osób lub grup wbrew prawu i dobru ogólnemu. Zachowania takie prowadzą naruszają zasady wolnej konkurencyjności, podważają wiarygodność podmiotów je podejmujących, hamują rozwój, ograniczają inwestycje, wpływają na kształtowanie się pozytywnego kanonu współpracy w środowisku wewnętrznym instytucji i z jej otoczeniem zewnętrznym. Fundacja poprzez podejmowane przedsięwzięcia pragnie promować ideę rzetelności, uczciwości, jawności i otwartości na obywatela tychże instytucji. Inicjowane przedsięwzięcia mają uwrażliwiać obywateli na różne aspekty korupcji poprzez programy edukacyjne, publiczny monitoring instytucjonalny oraz programy szkoleniowe dla organizacji wprowadzające określony system zachowań i zaleceń.

Jako pomocnicze w realizacji nadrzędnego celu zdefiniowano następujące filary:

  • Działalność na rzecz umocnienia kapitału społecznego, który stanowi tkankę miękką społeczeństwa obywatelskiego. Obejmuje on grupy kompetencji i postaw, które są fundamentem ułatwiającym budowanie relacji społecznych i działanie na rzecz innych ludzi. Kształtowanie się kapitału społecznego wymaga doskonalenia relacji międzyludzkich w zakresie budowania współpracy, klimatu zaufania i inicjatywy na rzecz szerszej społeczności. W tym zakresie działania Fundacji ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz przedsięwzięcia zachęcające do podejmowania inicjatyw obywatelskich.
  • Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie funkcjonowania instytucji samorządowych, a także możliwości i zasad partycypacji obywatelskiej. Celem jest wskazywanie i wdrażanie mechanizmów optymalizujących procesy podejmowania decyzji przez władze samorządowe, zaś w odniesieniu do mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego kluczowym zagadnieniem jest rozwijanie świadomości obywatelskiej na temat struktury, kompetencji i specyfiki funkcjonowania podmiotów tworzących systemu władzy publicznej.
  • Działalność promująca dobre praktyki w zakresie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, opierające się na permanentnym podnoszeniu kwalifikacji i świadomości urzędników nt. zagrożeń korupcyjnych i najbardziej skutecznych form przeciwdziałania im.