Audyty ryzyk korupcyjnych

Antykorupcyjny audyt stanowisk.

Celem audytu jest stworzenie (na podstawie zakresu kompetencji, ryzyk środowiskowych i realnego oddziaływania na proces decyzyjny) listy stanowisk zagrożonych ryzykiem korupcyjnym. W przypadku każdego z nich zostanie zaproponowany konkretny pakiet działań prewencyjnych, zmniejszający ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych.

Audyt ryzyk korupcyjnych

Podstawowym celem audytu  jest stworzenie (na podstawie zakresu kompetencji, ryzyk środowiskowych i realnego oddziaływania na proces

decyzyjny) skategoryzowanej listy stanowisk zagrożonych ryzykiem korupcyjnym, z podziałem na 3 obszary: wolnych od ryzyk korupcyjnych, zagrożonych korupcją i szczególnie zagrożonych zjawiskami korupcyjnymi. Dla każdego ze stanowisk zostanie opracowana odrębna instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawisk nieetycznych lub korupcyjnych, oraz stworzona deklaracja o braku konfliktu interesów na zajmowanym stanowisku. Integralną częścią audytu ryzyk korupcyjnych jest opracowanie wytycznych dla rekrutacji na stanowiska zagrożone ryzykiem korupcyjnym. Zawiera on także szczegółowe wytyczne w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji w odniesieniu do etyki i antykorupcji.

Audyt ryzyk lobbingowych.

Celem audytu jest zwiększenie ochrony procesu decyzyjnego  przed działaniami osób trzecich, których motywem jest wpływ na wydawane decyzje lub stanowione akty prawa. Sam lobbing jest zjawiskiem legalnym, jednak musi podlegać procesom kontroli, szczególnie dla zapewnienia równości szans wszystkim stronom postępowania. Audyt wskazuje listę stanowisk dla których powinna być  stworzona deklaracja o braku konfliktu interesów, oraz zalecenie chroniące przed nielegalnymi działaniami lobbingowymi (tzw. czarnym lobbingiem).